Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) je subjekt uvnitř školy, který uskutečňuje odborné poradenské služby na škole podle Vyhlášky č. 72/2005 Sb., novelizované Vyhláškou č. 197/2016 Sb. 

Zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo ve škole, dále poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Integruje poradenské služby školy se službami specializovaných poradenských zařízení: pedagogicko – psychologická poradna (dále jen PPP), speciálně pedagogické centrum (dále jen SPC), úřad práce, orgány sociálně právní ochrany dětí, sociální odbor.

ČLENOVÉ ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ:

Mgr. Tomáš Veverka, ředitel školy

 • email: reditel@zskrinec.cz
 • tel.: 731 617 990

Mgr. Andrea Krmenčíková, zástupce ředitele školy, výchovný a kariérový poradce

 • email: krmencikova@zskrinec.cz
 • tel.: 724 953 435

Mgr. Marie Jeníková, školní metodik prevence

 • email: jenikova@zskrinec.cz
 • tel.: 604 307 928

Konzultační hodiny po předchozí domluvě.

NABÍDKA SLUŽEB ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

VÝCHOVNÝ A KARIÉROVÝ PORADCE

 • poskytování kvalitních poradenských služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
 • poradenství žákům, zákonným zástupcům i jejich rodinným příslušníkům ve všech oblastech rizikového chování
 • mapování klimatu školy
 • podpora práce se sociálně znevýhodněnými žáky
 • spolupráce s třídními učiteli a rodiči při řešení aktuálních výukových problémů žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
 • spolupráce s třídními učiteli a rodiči při řešení kázeňských problémů a přestupků žáků
 • spolupráce s metodikem prevence při vytváření programů prevence rizikových forem chování
 • řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 • zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
 • koordinace péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními, metodická pomoc
 • spolupráce s PPP a SPC při vyšetření žáků (konzultace, písemné podklady)
 • poskytování základních služeb kariérového poradenství
 • předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy
 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 • zajišťování skupinových návštěv žáků na úřadu práce, zpracování přihlášek ke studiu, sledování a evidence přijímacího řízení na SŠ a SOU

 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

 • poskytuje žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům informace z oblasti prevence rizikového chování
 • navrhuje opatření k odhalování rizik spojených s výskytem záměrného ubližování, agresivity a závislosti
 • mapuje projevy rizikového chování mezi žáky a navrhuje jejich řešení
 • tvorba a aktualizace Minimálního preventivního programu
 • stanovování postupu při výskytu rizikového chování na naší škole
 • krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce

 

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM